حقوق کارکنان شهرداری 96

حقوق کارکنان شهرداری

مدیرکل دفتر نوسازی،تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر تعیین ضریب حقوقی سال 96 برای کارکنان شهرداریهای کشور خبر داد.

محمد حسن آبادی در این باره گفت:در راستای ابلاغ تصویب نامه شماره 5700 / ت 54204 ه مورخ 96/1/26 هیات وزیران، حداقل حقوق کارکنان شهرداری‏ ها به میزان 6 میلیون و 600 هزار ریال (6/600/000 ریال) تعیین شده که با احتساب فوق العاده های موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (فوق العاده جذب وفوق العاده طرح مسیر ارتقای شغلی) از مبلغ 10 میلیون و 350 هزار ریال (10/350/000ریال) کمتر نخواهد بود.کارکنان شهرداری

حقوق کارکنان شهرداری 96

وی اضافه کرد :حداکثر حقوق و مزایای مستمر کارکنان شهرداریها در سال 1396 به میزان هفت برابر حداقل حقوق تعیین شده معادل 46میلیون و200 هزار ریال (46/200/000ریال) است.

حسن ابادی در ادامه اظهار کرد:همچنین براساس بخشنامه شماره 647444 مورخ 95/5/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت و بخشنامه شماره 75003 مورخ 95/6/14 وزیر کشور، سقف خالص پرداختی تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی و مالیات، بطور متوسط در هر ماه از سه برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر به میزان (138/600/000ریال) در سال 1396 به استثنای عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایطی که خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می شود، تجاوز نخواهد کرد.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، وی در پایان تصریح کرد:بدیهی است پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان شهرداری‏ ها و شهرداران براساس پست سازمانی است و هرگونه پرداخت براساس ابلاغ آنان خارج از عناوین پست های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری ها و سازمان های وابسته فاقد وجاهت قانونی و به منزله تصرف در اموال عمومی بیت المال است.

Copyright MOJTABA© 2015 - Allrights Reserved.